By: Elton Harxhi

Komenti i ajetit “Thuaju: Edhe nëse e fshihni atë që keni në zemrat tuaja apo e shpallni haptazi, Allahu e di atë”.


Duke analizuar gjendjen e njerëzve, arrijmë në përfundimin, se shumica e tyre i kushtojnë rëndësi pamjes së jashtme që duket dhe gjërave sipërfaqësore. Ndërkohë që shkujdesja i ka kapluar njerëzit, të cilët kanë harruart’i kushtojnë rëndësi veprave të zemrës dhe brendisë së tyre. Sa e sa njerëz lodhen shpirtërisht e fizikisht dhe shpenzojnë pasurinë e tyre, pa përfituar asnjë lloj shpërblimi, madje ndoshta hyjnë në gjynah, duke merituar ndëshkimin hyjnor?! A nuk ndodh shpeshherë, që disa njerëz shpenzojnë për të arritur ndonjë përfitim material të kësaj bote?! Njerëz të tjerë shfaqin dashurinë dhe miqësinë me njerëzit, por brenda vetes kanë mllef dhe urrejtje për ta. Të tjerë shfaqen përpara njerëzve si të devotshëm, ndërkohë që kur janë vetëm, nxitojnë për tek mëkati. Pamja e tyre e jashtme është e ndritshme, ndërsa brendia e tyre është sterrë e zezë. Ç`do të ndodhte, nëse do të zbulohej ajoqë njerëzit e fshehin në zemra, prandaj edhe Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaju: Edhe nëse e fshihni atë që keni në zemrat tuaja apo e shpallni haptazi, Allahu e di atë”. Imam Ibn Kethiri, duke komentuar këtë ajet, thotë: “Në këtë ajet, Allahu i Lartësuar i njofton robërit e Tij, se Ai e di të fshehtën dhe të dukshmen. Atij nuk mund t’i fshihet asgjë - e madhe apo e vogël, -madje dija e Tij i përfshin ata në të gjitha veprimet, rrethanat, situatat dhe në të gjitha kohërat. Ky ajet kuranor i paralajmëron njerëzit, që ta kenë frikë Allahun e Lartësuardhe të mos i veprojnë ato gjëra, të cilat Ai i ka ndaluar dhe urren që të veprohen, sepse Ai është i Dijshëm për gjithçka”[1].

Prandaj përmirësimi i zemrave konsiderohet si njëprej adhurimeve më madhështore. Profeti (a.s) thotë: “Me të vërtetë në trup ka një copë mishi, që nëse përmirësohet, atëherë i gjithë trupi përmirësohet dhe nëse ajo është e prishur, atëherë i gjithë trupi është i prishur. Ajo copë mishi është zemra”[2]. Kështu pra, njeriu duhet të rendë gjithmonë pas veprave të mira, duke synuar përmirësimin e zemrës dhe duke e njohur atë gjë me të cilën Allahu i Lartësuar është i kënaqur, në mënyrëqë ta kryejë atë në formën më të përsosur.

Sinqeriteti në vepra është i lidhur ngushtë dhe është mjaft i domosdoshëmpër përmirësimin e zemrës. Njeriu, i cili e konsideron shikimin e njerëzve më të vlefshëm se shikimi i Krijuesit, ka kryer një veprim tepër të rrezikshëm. Disa prej të parëve tanë kanë thënë: “Nëse njeriu fsheh diçka në zemër, Allahu do t’ia zbulojë atë që fsheh nëpërmjet mimikës së fytyrës apo nga fjalët që i nxjerr gjuha e tij”.

I Lartmadhëruar është Allahu! A është e mundur që njeriu të fshehë diçka,ndërkohë që Allahu i Lartësuar është“Khabir - i Mirëinformuar” për gjithçka. A nuk e di njeriu, se Allahu i Lartësuar shikon gjithçka, çdo gjë është në Dorën e Tij dhe se Ai i jep afat njeriut zullumqar deri në një kohë të caktuar dhe pastaj e ndëshkon atë rreptë. Ebu Sulejman Derani thotë: “Ai njeri që dëshiron të jetë i pastër, pastrohet. Ai njeri që dëshiron të zhytet në mëkate, zhytet në to. Ai që punon mirë gjatë ditës, shpërblehet natën dhe ai që punon mirë gjatë natës, shpërblehet ditën. Ai, i cili jep sadaka, duke e mposhtur epshin e tij, Allahu ka për t’ia larguar atë(kopracinë) nga zemra, sepse Allahu është Bujar dhe nuk e ndëshkon atë zemër, që e mposht epshin”.[1] - “Tefsiri i Ibn Kethirit”, i Ibn Kehtiri, fq:  2/31.

[2]Buhariu (2051) dhe Muslimi (1599).

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

01/07/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
02:5705:0612:5116:5020:2422:18

Hadithe

Transmetohet nga

Ebu Hurejra radijAllahu anhu se:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu

alejhi ue sel-lem ka thënë:

Umra nga umra janë fshirje

për mëkatet që bëhen midis tyre,

ndërsa haxhi i pranuar nuk

ka shperblim tjetër për të

veç xhenetit.”

Buhariu (1773) dhe

Muslimi (1349)

 


Haxhi 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook