By: ardhmeriaonline

Martesa sipas traditës dhe llojet e saj si dhe dispozita fetare


Pyetje:"Shumica e njerëzve kur martohen aplikojnë martesën sipas traditës duke mos u regjistruar në gjëndjen civile. A është e lejuar kjo lloj martese?

 

Me emrin e Allahut, Falenderimi i takon Atij, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë për profetin Muhamed.

 

Pergjigje:"Martesa e kryer sipas traditës nëse i plotëson kushtet sheriatike si: leja nga kujdestari (ueliju), miratimi të shprehet me fjalë,  prezenca e dëshmitarëve dhe mehri konsiderohet martesë e vlefshme edhe nëse nuk bëhet regjistrimi në gjendje civile. Por ligjërisht (sipas ligjit islam) është detyrim celebrimi në gjendjen civile. Ai i cili nuk bën celebrimin quhet mëkatar edhe nëse martesa konsiderohet e vlefshme.

Ndërsa martesa e kryer sipas traditës në të cilën të dy palët mjaftohen duke shkruar në letër miratimin e martesës, nuk ka dyshim se ajo konsiderohet e ndaluar, imoralitet dhe nuk konsiderohet martesë.

Dr. Hasam Afane profesor i jurisprudencës islame dhe bazave të saj në universitetin e Kudsit, në Palestinë thotë: “Dihet se martesa e kryer sipas traditës konsiderohet ajo martesë e cila plotëson kushtet por që nuk regjistrohet në gjendjen civile. Ndoshta mund të shkruhet një dëshmi në prezencën e kujdestarit dhe dëshmitarëve. Këtë gjë e veprojnë nëpunësit në çështjet martesore në gjendjen civile.

Por ka disa njerëz që termin e martesës sipas traditës e personifikojnë me miratimin që ndodh ndërmjet djalit dhe vajzës, ku djali i drejtohet vajzës: martohu me mua dhe ajo thotë: unë pranoj, më pas ata shkruajnë një dëshmi ndërmjet tyre, ose  e shkruajnë tek noteri.  Kjo lloj martese është mjaft e përhapur në shumë vende saqë ka filluar të përhapet edhe në vendet tona islame. Nuk ka dyshim se lloji i dytë i martesës është i pavlefshëm, nuk konsiderohet martesë sipas sheriatit, madje konsiderohet imoralitet (Allahu na ruajt). Ndërsa lloji i parë është martesa e konsiderueshme nga sheriati që ka qenë i njohur në kohët e shkuara deri në kohën tonë ku ligji e ka bërë obligim regjistrimin e aktit të martesës në gjendjen civile.

Nuk ka dyshim se akti i martesës në të kaluarën bëhej pa regjistrim dhe pa celebrim ashtu siç ka thënë dijetari i shquar Ibnu Tejmije (Allahu e mëshiroftë): “Shokët e profetit (a.s.) nuk e kishin zakon që të shkruanin dhënien e mehrit, sepse në aktin e martesës nuk e vononin dhënien e mehrit, por përkundrazi e jepnin atë sa më shpejt, por edhe nëse e vononin e dinin mirë se sa ishte. Por kur njerëzit filluan ta vononin dhënien e mehrit, pasi afati i saj ishte i gjatë dhe kishte gjasa që të harrohej, filluan të regjistronin dhënien e mehrit të vonuar. Një veprim i tillë u bë argument në afirmimin e dhënies së mehrit dhe se filania është bashkëshortja e tij.”

Në ditët e sotme regjistrimi i aktit të martesës është një çështje e domosdoshme dhe nuk mund të thuhet që pse nuk veprojmë ashtu siç kanë vepruar të parët tanë të cilët nuk e regjistronin aktin e martesës.

Fjala ime është kjo: ndërmjet nesh dhe atyre që mendojnë kështu ka një ndryshim mjaft të madh  sepse në ditët e sotme devotshmëria është dobësuar, madje mungon, për këtë arsye theksoj për domosdoshmërinë dhe obligimin e regjistrimit të aktit të martesës në gjendjen civile, madje besoj dhe jam i bindur se ai njeri i cili e marton vajzën e tij sipas traditës, ai sipas sheriatit është mëkatar edhe nëse martesa sipas traditës i ka plotësuar kushtet, apo konsiderohet e vlefshme. Të konsideruarit e martesës si të vlefshme nuk do të thotë që njeriu nuk ka bërë një veprim të ndaluar, kjo i ngjan personit që e bën haxhin me para të ndaluara, haxhi i tij është i vlefshëm por sipas sheriatit ai është mëkatar. 

Dihet se shkrimi dhe regjistrimi i kontratave të ndryshme është diçka e kërkuar sipas sheriatit, sidomos në këtë kohë ku njerëzit janë shumë pak të kapur pas feje, janë shumë pak besimtarë e shumë të babëzitur e të pangopshëm. Të mbështeturit tek besimi (relatat) i njerëzve nuk është garant, sepse zemrat dhe rrethanat e njerëzve ndryshojnë.

Allahu i Lartësuar na ka urdhëruar që kur të japim borxh të bëjmë regjistrimin e tij. Allahu thotë në Kuran: El-Bekare/282.

Ky është urdhër hyjnor për të regjistruar dhënien e parave hua sepse me regjistrimin e tyre ruhen të drejtat e njerëzve, kështu që më primare është që të bëhet regjistrimi i atyre çështjeve që kanë të bëjnë me nderin dhe pasardhësit.

Përveç gjërave të sipër përmendura shtojmë se detyrë për njerëzit është zbatimi i neneve të ligjit që ka të bëjë me gjendjen civile. Bindja ndaj këtij ligji konsiderohet bindje ndaj të mirës, veçanërisht se ai sjell dobi për njerëzit, ruan të drejtat e tyre dhe sidomos të drejtat e gruas dhe fëmijëve. Profeti (a.s.) ka thënë: <//a>“Dëgjueshmëria dhe bindja janë hak përderisa njeriu nuk ftohet në mëkat. Nëse njeriu ftohet për të kryer një mëkat nuk duhet as të dëgjojë e as të bindet.”

Për ata të cilët japin fetva për mos regjistrimin e aktit të martesës në gjendje civile, madje që i nxisin dhe njerëzit për një gjë të tillë, po përmend se cilat janë pasojat e martesës së tillë:

  1. Burri mund të mohojë që është martuar e të ketë bërë celebrimin, atëherë në këtë rast çfarë ndodh me gruan dhe fëmijët?
  2. Dihet se disa ligje që kanë të bëjnë me gjendjen civile i kanë detyruar gjykatat që mos të marrin parasysh akuzat e bashkëshorteve apo të miratojnë ato vetëm nëse ato paraqesin një dokument zyrtar. Një ligj të tillë e aplikon gjykata e  Egjiptit qysh në vitin 1931, një gjë e tillë është parashikuar në nenin 99 e rregullores së gjykatave e ndryshuar me ligj numër 78 në vitin 1951.
  3. Po ashtu martesa e cila nuk është e regjistruar në gjendje civile është shumë e thjeshtë që të mohohet dhe si pasojë njeriu është i lirë nga të gjithë obligimet materiale dhe morale, në ndryshim nga martesa e regjistruar në organet zyrtare.
  4. Martesa me celebrim lëshohet me një dokument zyrtar nga shteti, në dallim me martesën e kryer sipas traditës që kontraktohet me gojë apo që shkruhet në një letër të zakonshme. Dokumentacioni zyrtar është identifikuar nga ligjëvënsësit si: dokumenti që lëshohet nga një nëpunës në varësi të funksionit të lëshimit të tij.
  5. Dokumentacioni zyrtar nuk mund të mohohet e as mund të përgënjeshtrohet. Duke u bazuar tek kjo në mënyrë absolute vërtetohet akti i martesës. Ndërsa sa i përket aktit të martesës së kryer sipas traditës megjithëse ai vërtetohet nga dëshmitarët, apo ka një dokument për të, prapëseprapë ai mund të përgënjeshtrohet dhe nëse dokumenti që vërteton aktin e martesës humbet apo griset qëllimisht, atëherë çfarë ndodh me të drejtat e gruas dhe fëmijëve? Pas kësaj çfarë të drejte gëzon gruaja në çështjet e trashëgimisë pas vdekjes së bashkëshortit. Sa e sa fatkeqësi kanë ndodhur për gratë dhe fëmijët e tyre për shkak të mos regjistrimit të aktit martesor në një dokument zyrtar?

Si përmbledhje e asaj që përmendëm themi se ligjërisht (sipas sheriatit)  është obligim regjistrimi i aktit të martesës në gjendje civile dhe se personi që nuk e bën një gjë të tillë quhet mëkatar edhe nëse akti është i vlefshëm, dhe askujt nuk i takon që të motivojë të tjerët që të praktikojnë martesën e kryer sipas traditës, sepse pasojat janë të rënda që shkojnë deri aty sa të humbasin të drejtat e gruas dhe fëmijëve. I porosis baballarët që vajzat e tyre mos t’i martojnë sipas traditës, por të jenë shumë të kujdesshëm që akti i martesës të regjistrohet në zyrat e gjendjes civile.” Këtu përfundon fjala e dr. Hasam Afanes.

Dijetari i shquar Atije Sakr (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Martesë e kryer sipas traditës konsiderohet ajo martesë që nuk vërtetohet me dokumentacion zyrtar. Kjo martesë është dy llojesh: një lloj i plotëson kushtet dhe lloji tjetër nuk i plotëson. Sa i përket llojit të parë akti është i vlefshëm, ku secila prej palëve gëzon të drejtat e saj. Ky lloj sistemi ka ekzistuar deri në ditët e sotme ku sistemi aktual obligon regjistrimin e akteve.

Ndërsa sa i përket llojit të dytë të martesës së kryer sipas traditës ajo shfaqet në dy forma: forma e parë shfaqet në mjaftueshmërinë e pëlqimit nga të dy palët për t’u martuar, por pa dijeninë e dëshmitarëve apo të tjerëve. Ndërsa forma e dytë personifikohet në aktin kohor me afat të caktuar, për një muaj apo një vit. Të gjithë dijetarët e Ehli Sunetit janë dakord për mosvlefshmërinë e këtyre dy formave.

Nëse themi se lloji i parë sipas sheriatit është i vlefshëm dhe lejon marrëdhëniet intime, kjo nuk do të thotë se ai nuk sjell pasoja të dëmshme dhe se njeriu  nuk vepron gjëra të ndaluara:

1 – Kundërshtim të urdhrit të përgjegjësve, sepse bindja ndaj tyre është obligim nëse nuk të ftojnë në mëkat, por që përkundrazi realizojnë një interes. Allahu i Lartësuar thotë: En-Nisa/59

2 – Mos regjistrimi i aktit të martesës shpie në humbjen e të drejtës së saj për të trashëguar, sepse pa dokumentacion nuk merret për bazë asgjë në gjykatë,  në humbjen e të drejtës së saj për të kërkuar divorcin. Po ashtu asaj nuk i lejohet që të martohet me dikë tjetër nëse akoma burri nuk e ka ndarë, madje ai mund ta mbajë atë të varur dhe nuk e divorcon.

Për këto arsye dhe arsye të tjera martesa e kryer sipas traditës që nuk dokumentohet sipas sheriatit është e ndaluar megjithë vlefshmërinë e aktit sepse një gjë mund të jetë e vlefshme por kjo nuk do të thotë se nuk është e ndaluar, si p.sh: personi i cili falet me një rrobë që e ka vjedhur. Namazi i tij është i saktë, por ai ka bërë një mëkat sepse ka vjedhur një rrobë me të cilën ka mbuluar auretin që namazi të jetë i vlefshëm. Po kështu nëse dikush kryen ritin e haxhit me para të vjedhura, në këtë rast ai e ka kryer obligimin, por ka bërë një mëkat shumë të madh sepse ka vjedhur.”

Allahu e di më së miri.

           


[1] Transmeton imam Buhariu dhe imam Muslimi.

[2] Transmetojnë imam Buhariu dhe imam Muslimi.

 

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

25/07/2016
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:28 05:2412:5416:4920:1121:55

Urtësi

I Dërguari i Allahut ka thënë:

Në natën e fundit,

Allahu i fal të gjithë muslimanët

(që kanë agjëruar)”.

Dikush tha: “A mos është

kjo nata e Kadrit?! 

I Dërguari i Allahut tha:

“A nuk i ke parë punëtorët

kur punojnë?!

Sapo mbarojnë punën marrin

shpërblimin që meritojnë”.

 

“Allahu një të mirë

e shpërblen dhjetëfish,

një muaj me dhjetë muaj (Ramazani),

ndërsa agjërimi i vitit

arrihet me agjërimin e gjashtë ditëve

pas Fitër Bajramit.  

Këto gjashtë ditë

janë plotësim i vitit (në shpërblim)”.

 

 

“Kush agjëron gjashtë ditë

pas Fitër Bajramit,

ka shpërblimin sikur

ka agjëruar të gjithë vitin.”

Hutbe

Flash is required!

Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook