By: Hani Hilmi

Mirësia dhe mëshira e Allahut


Me emrin e Allahut, Të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin për profetin Muhamed.

 

Të nderuar miq!

Sonte dëshirojmë që të karikojmë zemrën me lëndën e besimit, do të flasim për mëshirën. Nëse besimtarin e përfshin mëshira e Allahut të Lartësuar, ai do të ecë përpara, duke qenë më i sigurtë për hapat që hedh.

 

O ti njeri që ankohesh për ashpërsinë e zemrës dhe dëshiron që Allahu i Lartësuar të të largojë prej saj, dëgjoje fjalën e Tij në Kuranin Fisnik: “E sikur mos të ishte mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, askush nga ju nuk do të ishte pastruar kurrë (prej gjynaheve); Allahu pastron atë që dëshiron Vetë. Allahu i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha.”[1] O Zot, na dhuro devotshmëri dhe pastroji zemrat tona, sepse vetëm Ti je ai që i pastron ato!

 

O ti njeri që thua "Shejtani më ka zaptuar dhe nuk mund t’i bëj ballë", a nuk e ke dëgjuar fjalën e Allahut të Lartësuar: “Sikur mos të ishte mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, ju të gjithë do të ndiqnit shejtanin, përveç një numri të vogël.”[2]

O ti njeri që je mbushur plot e përplot me gjynahe e mëkate dhe ke frikën nga ndëshkimi hyjnor, dije se askush nuk të shpëton prej kësaj gjendjeje, përveç mëshirës së Allahut të Lartësuar, i Cili thotë: “Sikur mos të ishte mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, në këtë botë dhe në tjetrën, me siguri do t’ju godiste dënim i madh për atë që bëtë.”[3]

 

Të nderuar miq!

Le të meditojmë së bashku rreth ajeteve kuranore: “I Gjithëmëshirshmi ua ka mësuar Kuranin (robërve të Tij) ka krijuar njeriun dhe ia ka mësuar atij të folurit e qartë.”[4], me qëllim që të ç’kyçim drynin e zemrave tona. Krijimi dhe dituria janë shenjë treguese e mëshirës së Allahut të Lartësuar. Duke medituar rreth të gjitha ajeteve të sures “Rrahman”, do të vëresh se të gjitha ajetet e kësaj sureje lidhen me mëshirën e Allahut të Lartësuar. Çdo krijesë ka nevojë për mëshirën e Allahut të Lartësuar, prandaj edhe i Lartësuari thotë: “Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?!”[5] Çdo mirësi që ti e posedon apo e kërkon, është prej mëshirës së Allahut të Lartësuar ndaj teje, madje edhe në Xhenet do të hysh vetëm me mëshirën e Tij, sepse Xheneti është bota (shtëpia) e mëshirës. Lexo me vëmendje ajetin e fundit të kësaj sureje: “Qoftë i lartësuar emri i Zotit tënd, plot Madhëri dhe Nderim!”[6] Ky ajet kuranor ka lidhje me ajetin e parë, sepse Ai, i Cili me mëshirën e Tij i ka dhënë njerëzve dhe xhindeve mirësi të pafundme, është i Lartësuar plot Madhëri dhe Nderim.

 

Të nderuar miq!

Lexojeni suren “Rrahman”, por me një ndjenjë tjetër. Unë kërkoj prej jush, që ta ndjeni mëshirën e Allahut të Lartësuar ndaj jush për çdo ajet që lexoni nga kjo sure. Vazhdimisht ta lusim Allahun e Lartësuar, që të na mëshirojë e të na dhurojë nga mirësitë e Tij të pafundme. Profeti (a.s) lutej me këto fjalë: “O Zot, unë kërkoj të më dhurosh prej mirësisë dhe mëshirës Tënde, sepse vetëm Ti i posedon ato (të dyja)!”[7]

Lexojeni Kuranin me nijetin e zbritjes së mëshirës së Zotit ndaj jush, i Cili thotë: “Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët e që mohuesve keqbërës u shton vetëm humbje.”[8]

 

Rrini në xhami dhe merruni me ibadet, sepse Profeti (a.s) ka thënë: “Engjëjt kërkojnë falje për secilin prej jush, i cili qëndron në vendin ku është falur, përderisa ai (që është falur) nuk e ka prish abdesin, apo nuk çohet nga vendi i faljes. Ata (engjëjt) thonë: O Zot fale atë, o Zot mëshiroje atë.”[9]

O Allah! Na i lehtëso vështirësitë e hallet e na mëshiro me mëshirën Tënde të pakufishme.


[1] Sure Nur: 21.

[2] Sure Nisa; 83.

[3] Sure Nur: 14.

[4] Sure Rrahman: 1-4.

[5] Sure Rrahman: 14.

[6] Sure Rrahman: 78

[7] - Transmeton Tabaraniu. Shejh Albani e vlerëson hadithin të saktë.

[8] - Sure Isra: 82.

[9] - Transmeton Ahmedi. Shejh Albani e vlerëson hadithin të saktë.

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

14/08/2018
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:5705:4312:5316:4119:4921:23

Mirësevjen Ramazan

Unë e dua Zotin tim,

dhe agjëroj për të fituar kënaqësinë e Tij.

Duke patur gjithnjë këtë synim në mendje,

agjërimi bëhet shkas

që unë të ripërtërij

marrëdhënien time me Të,

e kështu ndihem më mirë.

Jeta shkon gjithnjë vale-vale,

herë ulje e here ngritje,

dhe lidhjet tona lëkunden,

prandaj le ta shohim këtë Ramazan

si një mundësi shkëputjeje për tu rilidhur,

një mundësi përtëritjeje shpirtërore,

një muaj ku dime ku të fokusohemi më së miri.

 

Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook