Spirtualitet

Dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes

* EÛDHU BIL-LÂHI MINESH-SHEJTÂNIR-RAXHÎM. BISMIL-LÂHIR-RAHMÂNIR-RAHÎM. EL-HAMDU LIL-LÂHI RAB-BIL ÂLEMÎN. ER-RAHMÂNIR-RAHÎM. MÂLIKI JEUMID-DÎN. IJ-JÂKE NA`BUDU UE IJ-JÂKE NESTEÎN. IHDINAS-SIRÂTAL MUSTEKÎM. SIRÂTAL-LEDHÎNE EN`AMTE

Lexo më shumë...

Vlera e Kuranit

Allahu i Madhërishëm  përshkruan  vlerën e librit të Tij,  Kuranit  Famëlartë në 29 – të  sure. “Ky është Libri në të

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit