Fikh Hanefi

Papastërtitë

Nga ana gjuhësore, fjala “Nexhaset” do të thotë: “papastërti”. Në Fikh, termi “Nexhaset” përfshin çdo lloj papastërtie dhe muslimani e ka

Lexo më shumë...

Sur-i

Me termin “Sur” kuptohet teprica e ujit, pasi një person apo kafshë pi nga ena. Çështja që shtrohet është, nëse kjo

Lexo më shumë...

Pastërtia

Nga ana gjuhësore, “Tahara” do të thotë: “pastrim”. Në Fikh, “Tahara” përkufizohet me fjalët: “Pastrim i veçantë dhe i shumëllojshëm si:

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit