Moralet

Morali i mirë

Ajo që duhet të ndryshojmë në këtë temë, është morali. Moralet tona si myslimanë, nuk duhet të jenë veçse të mira

Lexo më shumë...

Zilia dhe smira

Fillojmë me emrin e Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Falederimet janë për Zotin, paqa dhe mëshira e Zotit, qofshin mbi profetin Muhamed a.s,

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit