Dhikër dhe lutje

Duaja e iftarit

Imam Ebu Daudi transmeton se Profeti (a.s) kur e çelte iftarin thoshte: للَّهُمَّ لَكَ صُمْت. وعلى رِزْقِكَ أَفطَرت, ذَهَبَ الظَّمَأ. وابْتَلَّتِ

Lexo më shumë...

Dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes

* EÛDHU BIL-LÂHI MINESH-SHEJTÂNIR-RAXHÎM. BISMIL-LÂHIR-RAHMÂNIR-RAHÎM. EL-HAMDU LIL-LÂHI RAB-BIL ÂLEMÎN. ER-RAHMÂNIR-RAHÎM. MÂLIKI JEUMID-DÎN. IJ-JÂKE NA`BUDU UE IJ-JÂKE NESTEÎN. IHDINAS-SIRÂTAL MUSTEKÎM. SIRÂTAL-LEDHÎNE EN`AMTE

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit