Pyetësori i shtyllave të besimit dhe islamit

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

1 – Kush janë shtyllat e besimit?

1 – Besimi te Allahu.

2 – Besimi te engjëjt e Tij.

3 – Besimi te Librat e Tij.

4 – Besimi te të Dërguarit e Tij.

5 – Besimi te Dita e Fundit.

6 – Besimi te caktimi i Allahut, i mirë apo i keq qoftë ai.

2 – Kush janë shtyllat e islamit?

1 – Dëshmia: “La ilahe il lall llah” ue “Muhamedun abduhu ue resuluhu”

2 – Falja e namazit.

3 – Zekati.

4 – Agjërimi i Ramazanit.

5 – Haxhi një herë në jetë për atë që ka mundësi.

3 – Çfarë është Ihsani?

Ihsani është ta adhurosh Allahun sikur e shikon Atë. Edhe nëse ti nuk e shikon Atë, Ai të shikon ty.

4 – Cila është gjëja më e rëndësishme që njeriu duhet ta mësojë në këtë botë?

Gjëja më e rëndësishme që njeriu duhet ta mësojë për veten e tij dhe t’ia mësojë të tjerëve është çështja e besimit.

5 – Si cilësohen emrat dhe atributet e Zotit dhe përse shërbejnë ato?

Të gjithë emrat dhe atributet e Allahut cilësohen të bukura. Ato shërbejnë për ta njohur sa më mirë Allahun.

6 – Cili është emri më madhështor i Zotit dhe çfarë do të thotë Ai?

Emri më madhështor i Zotit është Allah. Ky emër përfshin të gjithë emrat dhe atributet e Zotit. Allahu është Krijuesi, Allahu është Furnizuesi, Allahu është Mëshiruesi, Allahu është i Gjithëdijshmi.

7 – Cilat janë burimet e njohjes së Allahut?

Nëpërmjet universit dhe Kuranit.

8 – Si mund të arrijmë në besimin tek Allahu.

Besimi tek Allahu nuk është besim i verbër. Besimi tek Allahu është i bazuar tek arsyeja e shëndoshë dhe natyra e pastër të cilën Allahu e ka rrënjosur në zemrën e secilit prej nesh.

9 – Thuaje përmbajtjen e sures “Ikhlas”!

1 – Thuaj: Ai, Allahu është Një!

2 – Allahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet për çdo nevojë.

3 – As s’ka lindur kënd, as nuk është i lindur.

4 – dhe Atij askush nuk është i barabartë.

10 – Cila është gjurma që lë besimi te Allahu tek besimtari?

Nëse besimtari e njeh Allahun ashtu si takon madhështisë së Tij, atëherë zemra e besimtarit do të dëshmojë kudo qoftë për madhështinë dhe pushtetin e Allahut. Zemra do të dëshmojë se universi lëviz vetëm në saj të vullnetit dhe përkujdesjes së Allahut.

11 – Si mund t’i drejtohet besimtari Allat me emrat dhe atribuet e Tij?

Nëse besimtari kërkon të ndjejë madhështinë e Allahut, i drejtohet Atij me ermin “O Zot, i Plotfuqishëm”

Nëse besimtari kërkon furnizim i drejtohet Allahut me emrin “O Furnizues”

Nëse besimtari kërkon falje i drejtohet Allahut me emrin “O Mëkatfalës”

Nëse besimtari kërkon dituri i drejtohet Allahut me emrin “O i Gjithdijshëm”

E kështu me rradhë…

12 – Cila është ajo lutje që nëse besimtari i lutet Allahut, Ai ia pranon lutjen?

“O Allahu im, të lutem duke qenë se Ty të takon falënderimi, nuk ka hyjni veç Teje, Ti  je i Lëvduari o Shpikësi i qiejve dhe i tokës, o Poseduesi i madhështisë dhe fisnikërisë, o i Gjallë, o i Përjetshëm, unë po të lus Ty”.

13 – Ngase janë krijuar njerëzit, engjëjt dhe xhindet?

Njerëzit janë krijuar nga dheu, engjëjt janë krijuar nga drita kurse xhindët janë krijuar nga flaka (pa tym) e zjarrit.

14 – Përshkruaj cilësitë e engjëjve!

Engjëjt janë krijesa madhështore e të bukura me krahë, nuk kanë gjini, nuk hanë e as nuk pinë, flasin, kanë aftësi të lëvizin shpejt dhe kanë aftësi të marrin formën e njeriut.

15 – Përshkruaj karakteristikat e engjëjve!

Engjëjt janë krijesa që vazhdmisht e adhurojnë dhe e madhërojnë Allahun me tesbih, asnjëherë nuk e thyejnë urdhrin e Tij, të ndershëm, të drejtë, nuk janë krijesa mëndjemadhe, kanë turp, duan dhe urrejnë, lëndohen nga ato prej të cilat lëndohen edhe njerëzit dhe nuk e dinë të fshehtën.

16 – Përshkruaj detyrat e engjëjve!

1 – Me lejen e Allahut, dhurojnë dhe marrin shpirtrat e krijesave.

2 – Mbikqyrin veprat e njerëzve.

3 – Ruajnë njerëzit.

4 – Shëtisin anembanë botës duke kërkuar ato kuvende ku përmendet Allahu.

5 – Merren me dukuritë natyrore.

6 – Merren me ndodhitë e Ditës së Kijametit.

7 – U shërbejnë besimtarëve në Xhenet.

17 – Cilët janë  melaiket më kryesorë dhe cilat janë detyrat e tyre ?

1 – Xhibrili: Detyra e tij është t’i zbresë shpalljen profetëve.

2 – Mikaili: Detyra e tij është të merret me dukuritë natyrore.

3 – Israfili: Detyra e tij është t’i fryjë surit në Ditën e Kijametit.

4 – Azraili: Detyra e tij është të marrë shpirtrat e njerëzve.

17 – Në cilat raste engjëjt luten për besimtarët?

1 – Engjëjt luten për atë që kërkon dijen.

2 – Engjëjt luten për atë që i shpie salavatë Profetit (a.s).

3 – Engjëjt luten për atë njeri që e shpenzon pasurinë e tij në rrugë të Allahut.

18 – Kur mund të jemi në shoqërinë e engjëjve?

1 – Kur viziotojmë një të sëmurë.

2 – Kur flemë të pastër me abdes.

3 – Kur marrim pjesë në kuvendet e dijes.

4 – Kur lexojmë Kuran.

5 – Në natën e Kadrit.

19 – Cilat janë librat hyjnorë dhe kujt i janë shpallur ato?

1 – Tevrati: i është shpallur profetit Musa (a.s).

2 – Zeburi: i është shpallur profetit Daud (a.s).

3 – Inxhili: i është shpallur profetit Isa (a.s).

4 – Kurani; i është shpallur profetit Muhamed (a.s).

20 – Trego disa prej emrave dhe cilësive të Kuranit!

1 – Kurani

2 – Furkan

3 – Esh Shifa

4 – El Aziz

5 – El Mexhid

21 – Cilat janë specifikat e Kuranit?

Kurani është libër i shpallur nga Allahu, është libër që udhëzon në rrugë të drejtë, libër, mrekullitë e të cilit nuk mbarojnë, libër i përshtatshëm për çdo kohë dhe vend.

22 – Për çfarë flet Kurani?

Kurani flet për besimin, adhurimin, moralin e mirë etj.

23 – Sa është numri i profetëve të përmendur në Kuran?

Në Kuran janë përmendur 25 profetë.

24 – Përse janë dërguar profetët?

Allahu i ka dërguar profetët për t’u treguar njerëzve rrugën e drejtë.

25 – Cilat janë cilësitë e Profetëve?

Profetët janë njerëz, meshkuj, të zgjuar, të sinqertë, amanetqarë në transmetimin e shpalljes së Zotit tek njerëzit dhe të pagabueshëm në raport me gjynahet dhe veset e këqija.

26 – Allahu tregon se profetët janë shembuj dhe model për ne. Cilat janë aspektet e modelit të tyre për ne?

Profetët janë model për ne në çështjet e besimit, adhurimit, moralit dhe sjelljes.

27 – Cilët janë pesë profetët e vendosur?

Ata janë: Nuhu (a.s), Ibrahimi (a.s), Musai (a.s), Isai (a.s) dhe Muhamedi (a.s).

28 – Cila është mrekullia më e madhe që Allahu i dha profetit Muhamed (a.s)?

Kurani.

29 – Kur do të ndodhë Dita e Kijametit?

Askush nuk e di se kur do të ndodhë Dita e Kijametit përveç Allahut.

30 – A do të ringjallet njeriu në botën tjetër?

Po, njeriu do të ringjallet në botën tjetër sepse një fakt të tillë e ka përmendur Allahu në Kuran.

31 – Çfarë ka përgatitur Allahu për besimtarët dhe punëmirët në botën tjetër?

Allahu ka përgatitur për besimtarët dhe punëmirët Xhenetin.

32 – Çfarë ka përgatitur Allahu për mosbesimtarët dhe punëkeqët në botën tjetër?

Allahu ka përgatitur për mosbesimtarët dhe punëkeqët Xhehenemin.

33 – Si duhet të jetë reagimi i besimtarit karshi caktimit të Allahut?

Besimtari duhet të jetë gjithmonë i kënaqur me caktimin e Allahut.

34 – Çfarë frytesh sjell besimi te caktimi i Allahut në jetën e besimtarit?

1 – I përballon më mirë vështirësitë dhe hallet e jetës.

2 – E motivon për të qenë optimist për jetën.

3 – I jep një kënaqësi shpirtërore të papërshkrueshme.

4 – Besimtari kërkon ndihmë tek Allahu për ta përballuar hallin që i ka rënë.

35 – Çfarë do të thotë “La ilahe il lall llah”

“Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut.”

36 – Çfarë do të thotë “Muhamedun abduhu ue resuluhu”

“Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij.”

37 – Cila është vlera e shehadetit?

Kushdo që e thotë shehadetin me gjithë zemër dhe i përmbahet atij ka për të hyrë në Xhenet.

38 – Cilat janë objektivat e pastërtisë sipas islamit?

1 – Zbatimi i urdhërit të Allahut dhe të Dërguarit të Tij.

2 – Realizimi i adhurimeve sipas rregullave të përcaktuara nga feja.

3 – Shlyerja e mëkateve dhe fitimi i sevapeve.

4 – Mbrojta e shëndetit të njeriut.

38 – Përse duhet të marrim abdes?

Sepse kusht i domosdoshëm për të falur namazin është që besimtari të jetë me abdes.

39 – Cila është vlera e abdesit?

Ai i i cili merr abdes në formën më të mirë, i bien të gjitha mëkatet nga trupi.

40 – Cilat janë farzet e abdesit?

1 – Larja e fytyrës.

2 – Larja e duarve bashkë me bërrylat.

3 – Fshirja e një pjese të kokës.

4 – Larja e këmbëve bashkë me kyçet.

41 – Cilat janë disa prej suneteve të abdesit?

1 – Nijeti.

2 – Përmendja e Allahut.

3 – Larja e duarve (në fillim)

4 – Shpërlarja e gojës dhe e hundës.

5 – Fshirja e plotë e kokës dhe e veshëve një herë.

6 – Fërkimi i gishtërinjve.

7 – Larja e gjymtyrëve nga tre herë.

8 – Respektimi i rradhës në marrjen e abdesit.

42 – Cilat janë ato gjëra të cilat e prishin abdesin?

1 – Ajo që del nga dy rrugët e jashtëqitjes.

2 – Gjaku dhe qelbi.

3 – E vjellura.

4 – Gjumi shtrirë.

5 – Të fiktit.

43 – Çfarë është tejemumi?

Fshirja e fytyrës, duarve dhe bërrylave me dhe’ duke pasur si nijet pastrimin për të kryer një adhurim.

44 – Kur duhet me marrë tejemum?

1 – Kur mungon uji.

2 – Pamundësia ose frika për të përdorur ujin.

45 – Përse namazi është i rëndësishëm?

1 – Namazi është adhurimi më i rëndësishëm në islam.

2 – Namazi është lidhja e njeriut me Allahun.

3 – Namazi është kopshti i të gjithë adhurimeve të tjera.

46 – Cilat janë disa nga objektivat e namazit?

1 – Zbatimi i urdhërit të Allahut dhe të Dërguarit të Tij.

2 – Realizimi i kujtimit të Allahut në formën më të mirë.

3 – Pastrimi nga mëkatet.

47 –  Sa herë duhet të falet besimtari gjatë ditës dhe cilat janë ato?

Besimtari e ka për detyrë të falet pesë herë në ditë. Kohët e namazit janë: Sabahu, Dreka, Ikindia, Akshami dhe Jacia.

48 – Cilat janë shartet (kushtet) e namazit?

1 – Abdesi.

2 – Pastrimi i papastërtive të trupit, rrobave dhe ambjentit të faljes.

3 – Mbulimi i avretit.

4 – Nijeti.

5 – Drejtimi nga Kibla.

6 – Hyrja e kohës.

49 – Cilat janë ruknet (shtyllat) e namazit?

1 – Tekbiri fillestar.

2 – Qëndrimi në këmbë.

3 – Leximi i Kuranit.

4 – Rukuja.

5 – Sexhdeja.

6 – Ulja në rekatin e fundit.

50 – Cilat janë gjërat që e prishin namazin?

1 – Të ngrënët dhe të pirët gjatë namazit.

2 – Të folurit gjatë namazit.

3 – E qeshura në namaz.

4 – Prishja e abdesit.

5 – Lënia me qëllim e ndonjë prej sharteve apo rukneve të namazit.

51 – Cilat janë urtësistë e dhënies së Zekatit?

1 – Zekati pastron njeriun nga mëkatet.

2 – Zekati është dëshmi për personin se është besimtar.

3 – Zekati plotëson nevojën e të varfërit dhe atij që është në nevojë.

4 – Zekati forcon lidhjet e muslimanëve me njëri-tjetrin.

5 – Zekati e mbron njeriun nga Xhehenemi.

52 – Cilat janë pasuritë e përcaktuara prej të cilave nxirret Zekati?

Ari, argjendi, devetë, lopët, delet, dhitë; prodhimet bujqësore, pasuritë nëntokësore, mallrat për tregti etj.

53 – Cilët janë kategoritë që përfitojnë nga Zekati?

Të varfërit, nevojtarët, administrata e Zekatit, personat të cilëve mund t’i fitohet zemra, lirimi i robërve, të mbyturit në borxhe, ata që janë në rrugë të Allahut dhe rrugëtarit.

54 – Cilat janë urtësitë e agjërimit të Ramazanit?

1 – Realizimi i adhurimit.

2 – Arritja e devotshmërisë.

3 – Agjërimi i barazon njerëzit.

55 – Cila është vlera e agjërimit të Ramazanit?

Kush agjëron Ramazanin me besim dhe duke kërkuar shpërblimin tek Allahu, i falen të gjitha mëkatet.

56 – Cilat janë kushtet që agjërimi të jetë i vlefshëm?

Agjëruesi duhet:

1 – Të jetë musliman.

2 – Të ketë mbushur moshën e pubertitetit.

3 – Të mos jetë udhëtar.

4 –  Të gëzojë shëndet të plotë.

5 –  Të bëjë nijetin.

6 – Nuk duhet të hajë dhe të pijë nga koha e agimit deri në kohën e Akshamit.

57 – Cilat janë gjërat që e prishin agjërimin?

1 – Ngrënia dhe pirja me qëllim.

2 – Vjellja me qëllim.

3 – Marrja e ilaçeve nga goja.

58 – Cilat janë urtësitë e kryerjes së Haxhit?

1 – Përmirësimi i zemrës.

2 – Manifestimi i vëllazërisë dhe paqes.

59 – Cila është vlera e Haxhit?

Haxhi i kryer siç duhet ka shpërblim të vetëm Xhenetin.

60 – Cilat janë shtyllat e Haxhit?

1 – Nijeti.

2 – Qëndrimi në Arafat.

3 – Tavafi i Ifadas.

Përgatiti: Elton Harxhi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Mos humbisni asnjë lajm të rëndësishëm. Regjistrohu në buletinin tonë.