Qëndrimi i Islamit ndaj hajmalive dhe nuskave

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Parimi i Katërt:

Imam Hasan El Benna ka thënë: “Hajmalitë, nuskat, rukjet, parashikimet e ndryshme, pretendimet për njohjen e së fshehtës dhe gjithçka që është e ngjashme me këto, janë gjëra të urryera që duhen luftuar, përveç rastit kur kemi të bëjmë me ajet kuranor ose rukje (dua profetike) të transmetuara saktësisht.”

Ky parim trajton:

Pastrimin e besimit islam nga elementët e shtrembër e të paqenësishëm.

Të keqen, e cila duhet të luftohet.

Çlirimin e mendjeve dhe zemrave nga iluzionet dhe trillimet.

Nuskat dhe hajmalitë: Sende të ndryshme që ua varin fëmijëve me pretendimin e ruajtjes nga sëmundjet dhe nga syri i keq.

Rukja: Lutje që i këndohen të sëmurit për t’u shëruar nga sëmundjet e ndryshme.

Parashikimi imagjinar i ngjarjeve: Pretendimi i njohjes së ngjarjeve mbi bazën e disa premisave subjektive, si p.sh. përcaktimi i sendit të vjedhur apo sendit të humbur si dhe kush e ka vjedhur në bazë të disa shenjave subjektive.

Falli: Pretendimi i njohjes së të ardhmes së njerëzve apo njoftimi për atë që ka në ndërgjegje.

Argumentet e ndalimit:

Profeti (a.s) ka thënë: “Kush var nuska i ka bërë shok Allahut.”[1] Gjithashtu ka thënë: “Rukjet, nuskat, hajmalitë dhe magjitë bashkëshortore (tiuele) janë shirk.”[2]

Tiule është një lloj magjie që synon të bëjë të dashur gruan për burrin e saj.

Prej shirkut janë ato hajmali dhe rukje që janë me përmbajtje shirku. Ndërsa rukjet dhe hajmalitë me përmbajtje kuranore dhe lutje profetike janë prej çështjeve të debatueshme mes dijetarëve.

Shkaqet e ndalimit:

I vetmi që ka mundësi të bëjë dëm dhe dobi është Allahu i Madhërishëm, ndërsa kush beson se dikush tjetër veç Tij ka mundësi të bëjë këto, e ka besimin të cënuar. Allahu i Madhërishëm thotë: “Ata adhurojnë zota të tjerë veç Allahut, të cilët nuk janë në gjendje të krijojnë gjë, nuk kanë në dorë as dëmin as dobinë për veten e tyre, e as nuk kanë në dorë vdekjen, jetën as ringjalljen.”[3]

Askush tjetër nuk e di të fshehtën veç Zotit. Allahu i Madhërishëm thotë: “Thuaj: Nuk është askush në gjendje të njohë të fshehtën, në qiell apo në tokë qoftë ai.”[4]

Qëndrimi i Islamit ndaj rukjeve dhe hajmalive me ajete kuranore:

Shejh Muhamed Abdullah Hatibi thotë: se për sa i përket rukjes imam Sujuti ka thënë: Dijetarët kanë rënë në konsesensus se rukja lejohet, nëse plotësohen tre kushte:

1 – Të ketë përmbajtje fjalën e Allahut si dhe emrat dhe cilësitë e Tij të larta.

2 – Të jetë në gjuhën arabe.

3 – Përdoruesi i rukjes duhet të besojë se rukja është thjesht shkak, ndërsa shkaktari i vërtetë i dobisë është vetëm Allahu.

“Përsa u përket hajmalive me përmbajtje kuranore dhe lutje profetike, disa prej selefëve i kanë lejuar dhe disa i kanë ndaluar.”[5]

Sakaq çdokush ka të drejtë të pozicionohet sipas asaj që i qetësohet zemra pa ia imponuar qëndrimin personal të tjerëve.

Autor: Sabaudin Jashari

[1] – Ahmedi (4/156).

[2] – Ibn Maxheh (3530).

[3] – Sure Furkan: 3.

[4] – Sure Neml: 65.

[5] – “Fet’hul Mexhid” fq: 126-127.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Mos humbisni asnjë lajm të rëndësishëm. Regjistrohu në buletinin tonë.