Situata në Palestinë

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Fetvaja e mbi 100 dijetarëve dhe organizatave islame botërore

Me emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshirëbërësit.

Allahu i Madhëruar ka thënë në Kuran: “Ata të cilët e fshehin atë që kemi zbritur prej argumentave dhe Udhëzimin, pasi është qartësuar për njerzit në Libër (Kuran) Ata, Allahu i mallkon dhe i mallkojnë edhe (engjëjt) mallkues)”[1]

Duke u bazuar në këtë urdhërim hyjnor, duke çuar në vend Amanetin dhe përgjegjësinë Legjitime Islame, Duke i dalë zot të Vërtetës. Duke bërë Xhihad me fjalën tonë. Dijetarët, Elita, Organizatat, Personalitetet Publike dhe i gjithë populli i Umetit Musliman në të gjitha anët e botës deklarojnë këto Parime Sheriatike si vijon:

 1. Përkrahja e Rezistencës dhe Besnikëria ndaj saj..

Ajo që Rezistenca Palestineze po bën sot në Gaza, është lufta ndaj pushtuesit dhe agresionit të tij. Për të mbrojtur Gazan, Xhaminë Aksa dhe të gjithë popullin tonë Palestinez. Kjo luftë e Rezistencës konsiderohet Xhihad i Shenjtë dhe legjitim. Është fryti më i lartë i Islamit. Dhe se Rezistenca jonë legjendare është pjesë e jona dhe ne jemi pjesë e tyre. Jemi me ta dhe me të gjithë ata që janë në anën e tyre. Dhe jemi armiq të armiqve të tyre. Dhe se kushdo që mban anën e Jehudinjve dhe të Krishterëve dhe bëhet me ta kundër Palestinezëve dhe muslimanëve, ai do të llogaritet prej tyre. Pasi Allahu ka thënë në Kuran: “O ju që keni besuar! Mos u bëni miq të Jehudinjve e të Krishterëve. Ata janë miq të njeri-tjetrit. Kush bëhet miku i tyre, konsiderohet prej tyre. Allahu nuk i udhëzon kurrsesi njerëzit zullumqarë”[2]

 1. Xhihadi që po zhvillohet sot në Palestinë, është xhihad mbrojtës dhe obligohet për të gjithë muslimanët:

Agresioni i Zionistëve mbi Gaza, Kuds, Xhaminë Aksa, dhe krejt Palestinën; agresioni i tyre ndaj Islamit, ndaje jetës, nderit dhe pronës së muslimanëve duhet patjetër të ndalohet me xhihad. Dhe ky xhihad është bërë obligim për të gjithë muslimanët që kanë mundësi. Ky xhihad obligohet derisa ky agresion të ndalojë përfundimisht.

 1. Zbrapsja nga ndihma e Gazas konsiderohet si zbrapsje nga xhihadi në ditën e luftës..

Agresioni mbi Gaza dhe Palestinë obligon të gjithë muslimanët brenda Palestinës që ta luftojnë atë. E nëse ata nuk munden dot ta përballojnë atë, obligohen të gjithë muslimanët që kanë mundësi, nga shtetet kufitare me Palestinën. Kushdo që zbrapset, qoftë nga brenda Palestinës, gjithashtu edhe nga shtetet kufitare me Palestinën, atëherë kjo zbrapsje konsiderohet zbrapsje nga xhihadi. Ai do të mbajë përgjegjësitë e tij para Allahut, aq sa është dëmi i mospjesmarrjes së tij në këtë obligim hyjnor. Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: “Përveç atij që kthehet për të luftuar ose për tiu bashkëngjitur një grupi tjetër (lëvizje taktike luftarake) Kush ua kthen atyre shpinën, në atë moment ai ka tërhequr kundër vetes hidhërimin e Allahut dhe vendi i tij është Xhehennemi. E ai është përfundim i keq.”[3]

 1. Mbyllja e pikave kufitare dhe e kufinjve, konsiderohet Tradhëti ndaj Allahut dhe Pejgamberit të Tij.

Obligohen me Sheriat të gjitha shtetet kufitare që të hapin me urgjencë kufinjtë dhe pikat kufitare të kalimit të ndihmave aq shumë emergjente për Gazan. Për të parandaluar katastrofën humane aq të rëndë. Për të parandaluar gjithashtu edhe genocidin dhe spastrimin etnik që po ndodh aktualisht ndaj popullit të Gazas. Nuk lejohet për asnjë arsye dhe asnjë mënyrë, mbyllja e Kufinjve. Sidomos pika kufitare e Rafahut. Që konsiderohet arteria jetike që furnizon Gazan me mjetet e nevojshme për të jetuar. Vazhdimi i mbylljes së kësaj pike kufitare konsiderohet tradhëti ndaj Allahut dhe Pejgamberit të Tij. Dhe Kushdo që ka mundësi t’i ndihmojë popullit të Gazas dhe nuk e bën qoftë edhe duke mbajtur të mbyllur kufirin, konsiderohet si pjesmarrës në vrasjen e tyre. Dhe mban përgjegjësi të madhe para Zotit në Ditën e Kijametit. Kushdo që e mban të mbyllur Pikën e Rafah, qoftë institucion ushtarak, politik, i sigurisë konsiderohet tradhëtar dhe ndër gjynahet më të mëdha para Allahut, në Kijamet. Por përgjegjësia e tyre duhet të jepet llogari edhe në gjykatat e kësaj bote. Gjithashtu kjo mbyllje dhe bllokim, konsiderohet bashkëpunim me armikun pushtues, bashkëpunim në vrasjen e popullit tonë në Gaza dhe përdhunimin e vendeve tona të shenjta.

 1. Bojkoti i përgjithshëm:

Obligohet bojkot i përgjithshëm i armikut, politikisht, ekonomikisht, akademikisht, në turizëm, në sport, dhe në çdo fushë tjetër të jetës. Bojkoti ekonomik bëhet duke ndaluar blerjen dhe konsumimin e produkteve të prodhuara direkt nga armiku, ose në mënyrë indirekte. Gjithashtu obligohet bojkoti i të gjitha kompanive, fabrikave dhe qeverive, organizatave dhe individëve që përkrahin armikun zionist. Çdo marrëdhënie me këtë armik ose me ata që bashkëpunojnë me të, është HARAM I MADH.. DHE FESAD I MADH.. Ky bojkot konsiderohet pjesë e xhihadit të shenjtë në formën ekonomike, sportive, akademike, dhe çdo formë tjetër Xhihadi..  ‏

 1. Marrëveshjet e paqes me armikun Zionist konsiderohen të pavlefshme prej sheriatit islam:

Të gjitha marrëveshjet e paqes dhe natyralizimit me entitetin sionist, konsiderohen të pavlefshme sipas Sheriatit Islam. E është Haram të aplikohen ato marrvëeshje. Gjykimi i tyre është pavlefshmëria juridike islame. Bazuar në hadithin e Pejgamberit (a.s): “Besa e muslimanit është një. Vlen edhe prej më të voglit të tyre. Prandaj kush thyen besën e një muslimani, ka mallkimin e Allahut, engjëjve të tij dhe gjithë njerëzve. E nuk pranohet prej tij asnjë veprim.”[4]

 1. Toka e Palestinës është Vakëf:

Nuk lejohet shitja e asnjë pëllëmbe të saj, as dhurimi dhe as braktisja e saj..

Toka e Palestinës është Vakëf Islam deri në Ditën e Kijametit. Nuk lejohet me unanimitet të Umetit Musliman, që të hiqet dorë qoftë edhe një pëllëmbe prej saj. As nuk lejohet shitja, as dhurimi dhe as dhënia në përdorim palëve të tjera jo islame. Qofshin ata brenda Palestinës ose jashtë saj. Nuk mund ta tjetërsojë këtë Vakëf Islam askush brenda Palestinës, qofshin ato institucione politike apo administrative. Dhe nuk lejohet për asnjë arsye, asnjë shkak dhe asnjë kondicion, që të tjetërsohet ky Vakëf Islam. E kushdo që e bën këtë, konsiderohet veprim i pavlefshëm dhe muslimanët nuk obligohen ta respektojnë atë tjetërsim. Sepse është tjetërsim I PAVLEFSHËM..

Kushdo që e pushton tokën palestineze ose shtëpitë e Palestinës, qoftë ai entitet ushtarak apo politik, konsiderohet entitet armik. Nuk mund të konsiderohet askush prej njerëzve të këtij entiteti armik që pushton tokën e Palestinës, si një civil dhe njeri në paqe. Pavarësisht gjinisë së tij dhe statusit që ka..

 1. Mobilizimi i përgjithshëm për të luftuar agresionin dhe për të ndihmuar Gazën dhe Palestinën:

Populli i Gazas dhe Palestinës e kanë obliğim të bëjnë detyrën e tyre të shenjtë. Xhihadin dhe luftën ndaj kriminelëve Zionistë, që po vrasin popullin tonë në Gaza dhe Palestinë. Obligohen shtete fqinje me Palestinën që të bëjnë detyrën e tyre të xhihadit dhe të hapin kufinjtë për muxhahidët që duan të marrin pjesë në këtë xhihad, duke iu bashkuar Rezistencës dhe në ndihmë të saj. Duke luftuar agresionin që po i lufton aktualisht. Për të mbrojtur dhjetëra mijëra jetë të kërcënuara seriozisht me vdekje ose me gjymtime të rënda. Dhe shumë dëme të tjera. Ndërsa pjesa tjetër e muslimanëve duhet ta ndihmojnë xhihadin në të gjitha format që munden. Me fjalën e tyre me bojkotin e tyre, me ndihmën ekonomike, me protesta, dhe me ngritjen e Kauzës Palestineze ndërkombëtarisht. Qeveritë muslimane duhet të ndërpresin marrëdhëniet diplomatike dhe përzënien e ambasadorëve dhe ushtrimin presion popullor mbi institucionet vendimmarrëse.

Çdo individ musliman ka obliğimin e vet në këtë mobilizim të përgjithshëm në rrugë të Allahut, sipas pozicionit të tij, dhe mundësive që ka. Të gjithë do të shpërblehen nga Allahu për xhihadin e tyre, dhe konsiderohen ndihmues për atë që ka kontribuar, me nijet të sinqertë, me fjalë dhe me lutje për muxhahidët, me ndihmë ekonomike, dhe së fundi edhe me xhihadin fizik kundër armikut pushtues dhe luftën e tyre në Gaza dhe në Palestinë.

 1. Zgjerimi i luftës në rajon dhe në botë:

Vazhdimi i agresionit të armikut në të gjitha format dhe vazhdimi i përkrahjes së tij, ose heshtja ndaj tij, rrezikon të përhapë konflikte të mëdha në botë. Që mund të çojë në shkatërrime të mëdha dhe përhapjen e konfliktit, pasojat e së cilës mund të jetë të tmerrshme. Për këtë arsye i bëjmë thirrje botës së lirë dhe çdo individi fisnik në botë, që të bëjë çfarë mundet dhe sa më shpejt, për ta ndaluar këtë të keqe të njerëzimit, këtë armik dhe krimet e tij.

 1. Nuk ka aspak dyshim se këtë armik do ta mundim:

Përgëzimet e fitores vijnë rradhazi dhe gjithmonë në rritje. Por dihet se fitorja arrihet me durim të madh. Dhe se premtimi i Allahut është i vërtetë. E ne jemi të sigurtë për fitoren e madhe të muxhahidëve dhe atyre që po rezistojnë në Palestinën tonë, në tokën e shenjtë. Gjithashtu jemi të bindur në premtimin e Allahut se ka për t’i shkatërruar zullumqarët zionistë dhe ka për ti poshtëruar ata. Kjo është një cështje e vulosur dhe Caktimi për të është dhënë prej Allahut, kur thotë: “Kanë për ta marrë vesh zullumqarët, çfarë përfundimi do të kenë.”[5]

Kjo fetva është qartësim për muslimanët dhe për të gjithë botën. I dëshmojmë Allahut se ne nuk do të ndalojmë dhe nuk do të hezitojmë në ndihmë të popullit tonë të plagosur, por shumë qëndrestar të Gazas dhe të gjithë Palestinës. Dhe se ne i lutemi Allahut që kushdo që ka kontribuar në këtë fetva, kushdo ka ndihmuar, shpërndarë, sqaruar, dhe përkthyer, që ta gjejë atë në ditën kur çdo punë e mirë do t’i paraqitet besimtarëve në Kijamet.

O Allah pranoji dëshmorët tanë, shëroji të plagosurit tanë, forcoji muxhahidët tanë, dhe bashkoji dijetarët tanë dhe ruaji nga intrigat e armiqve. AMIN.

Allahu thotë në Kuran: “Allahu ka vendosur, do të fitoj Unë dhe të Dërguarit e Mi. Sepse Allahu vërtetë është i Fuqishmi dhe Triumfatori”[6]

FIRMËTARËT E FETVASË:

Organizatat dhe Unionet dhe Shoqatat:

 1. Liga e Dijetarëve Muslimanë.
 2. Liga Botërore e Juristëve.
 3. Organizata Botërore e mbrojtësve të Pejgamberit (a.s).
 4. Liga e Dijetarëve të Ehli Sunetit.
 5. Unioni Sudanez i Dijetarëve dhe Imamëve dhe Ftuesve.
 6. Liga e Dijetarëve dhe Ftuesve të Afrikës së Jugut.
 7. Organizata e Dijetarëve Muslimanë të Libanit.
 8. Shoqata e Ehli Sunetit në Palestinë.
 9. Organizata e Dijetarëve të Sudanit.
 10. Liga e Dijetarëve të Palestinës.
 11. Organizata e Dijetarëve të Palestinës, në Liban.
 12. Shkolla Dar el Hadith, Imam Buhariu Sirvan, Belushistan, Iran.
 13. Rrjeti i Specialistëve të Elektronikës.
 14. Organizata e Dijetarëve të Palestinës.
 15. Liga e Dijetarëve të Sirisë.
 16. Liga e Dijetarëve të Marokut.

Dijetarët e islamit:

 1. Shejh Muhamed Hasen Dido
 2. Shejh Abdul Mexhid Zindani
 3. Dr. Hemam Seid
 4. Dr. Ahmed Haua
 5. Dr. Zaglul Nexhar
 6. Prof. Dr. Ahmed Rejsuni
 7. Dr. Hasen El KEtani
 8. Prof. Dr. Nuredin Hadimi
 9. Shejh Muhamed Lued
 10. Prof. Dr. Uasfi Ashur
 11. Shejh Muhamed Saghir
 12. Dr. Neuaf Tekruri
 13. Prof. Dr. Xhemal AbduSetar
 14. Prof. Dr. Meruan Ebu Res
 15. Prof. Dr. Abdul Haj Jusuf
 16. Dr. Atije Adlan
 17. Dr. Hudhejfe Abdullah Azam
 18. Dr. Hatim Abdul Adhim
 19. Dr. Amir Karan
 20. Dr. Muhamed Seid Bekr
 21. Dr. Muhamed bin Salem el Yafii
 22. Prof. Dr. Muhamed Jusuf Shati
 23. Prof. Ahmed el Umeri
 24. Dr. Muhamed Hajri Musa
 25. Shejh Muhamed ibn Umer Al Shejh Musa
 26. Dr. Selman Saudi
 27. Shejh. Islam Gamri
 28. Muhamed Seid Bah
 29. Shejh Ibrahim Sik Senegali
 30. Dr. Abdullah AbdulMexhid Zindani (Jemen)
 31. Prof. Dr. Fuad Muhamed Belmoden
 32. Dr. Shejh Mahmud Abdul Aziz El Ani (Irak)
 33. Dr. Abdu Settar Abdul Xhebar (Irak)
 34. Shejh Tayis Xhemili
 35. Dr. Sead Yasin
 36. Dr. Husein Abdul Al
 37. Dr. Hasen Selman
 38. Prof. Valo Mustafa Sar
 39. Dr. Murauh Nassar
 40. Dr. Muhamed Hemam Mulhim
 41. Prof. Firas Rijad Sakkal (Siri)
 42. Dr. Ibrahim Mehna
 43. Dr. Salih El Rakib (Palestinë)
 44. Dr. Mahmud Seid Shexhravi
 45. Umer Xhejusi
 46. Dr. Kasim Sauan
 47. Dr. Abdu Samed Rida (Marok)
 48. Ahmed Shamil Muhamed Isa
 49. Dr. Muhamed Ali Beyud
 50. Shejh Ahmed El Haxh Hasen Mizjan
 51. Shejh Muhamed el Haxh
 52. Shejh Muhamed Selim bin Dudo
 53. Shejh Xhelaledin bin Umer El Himsi (Liban)
 54. Shejh Abdul Mutalib Abdullah (Nigeria)
 55. Rijad Bostanxhi
 56. Dr. Rahmetullah Zahid (Afganistan)
 57. Dr. Abduselam Al Xhalidi
 58. Shejh Ejmen Abdurrahman
 59. Dr. Usame bin AbdulKerim Othman (Siri)
 60. Shejh Halid Tafur (Siri)
 61. Dr. Abdul Mexhid Abdullah Dije
 62. Shejh Velid Husejn Hamdush Idrisi (Rusi)
 63. Ebu Hashir Mufid Ahmed (Pakistan)
 64. Shejh Muhamed Daniel Sadiki (Pakistan)
 65. Shejh HAfidh Abdul Metin (Pakistan)
 66. Shejh Muhamed Salih bin Muhamed Muvefik El Murbia (Siri)
 67. Shejh Isa El Ensari
 68. Prof. Abduselam El MExhidi (Katar)
 69. Dr. Abuduselam Besjuni
 70. Dr. Muhamed Beyud Temimi
 71. Shejh Abdunasir Ahmed Alvan (Siri)
 72. Prof. Dr. Ramadan Hamis (Katar)
 73. Dr. Abduselam Bilaxhi (Marok)
 74. Dr. Ahmed Muhamed Sharkavi (Egjipt)
 75. Dr. Xhemal Ebu Hasan (Jordani)
 76. Prof. Shejh Ismail Berekat (Siri)
 77. Shejh Neshat Ahmed (Egjipt)
 78. Dr. Muhamed Jusri Ibrahim
 79. Prof. Dr. Semir Xhelul (Siri)
 80. Shejh Abdullah Abdul Mexhid Etheri (Turqi)
 81. Dr. Shejh Nasir Hunejni (Saudi)
 82. Dr. Shejh Safa Daui
 83. Shejh Ahmed Husni Shenkiti (Marok)
 84. Prof. Dr. Sejid Muhamed Mevlavi (Kuvajt)
 85. Shejh Muhamed Emin Talib Jusuf
 86. Dr. Shejh, Ahmed Mezis AbdulHak
 87. Dr. Shejh. Muhtar Emin
 88. Prof. Dr. Muhamed Abdullah Uvejd
 89. Prof. Shejh Abdu Rustem (Siri)
 90. Shejh Abdullah Shejbani
 91. Shejh Ahmed Haluf Edib (Siri)
 92. Shejh Muhamed Hamade (Siri)
 93. Muhamed Auam
 94. Shejh Muhamed Maksud Afifi
 95. Shejh Adil Hasen Emin Harazi (Katar)
 96. Shejh. Dr. AbduRrahman bin Umejr Nuajmi (Katar)
 97. Prof. Muhamed El Ahmeri
 98. Shejh Dr. Muhamed Ubejd Hexhiri (Kuvajt)
 99. Shejh Ahmed Iuedi
 100. Prof. Dr. Hajder Ahmed Safih (Jemen)
 101. Dr. Munif Shemri (Kuvajt)
 102. Shejh Mudethir Ahmed Ismail El Bahi (Sudan)
 103. Shejh Salih Salih (Siri)
 104. Shejh Muhamed Halid Xhudan (Kuvajt)
 105. Dr. Beshir Hasen (Kanada)
 106. Shejh. Dr. Abdurrahman Ahmed (Siri)
 107. Dr. Fajsal Muhamed Hamed (Kuvajt)
 108. Shejh Muhamed Abdu Semia Reslan (Egjipt)
 109. Dr. Xhasim Fehad (Kuvajt)
 110. Muhamed Halife Bu Nasiri (Kanada)
 111. Shejh Abdu Rrahman bin Hasen Kadua (Libi)
 112. Shejh Iliaz Kuvejsim (Tunizi)
 113. Dr. Salih Keshif (Palestine)
 114. Dr. Mahmud Shuejbiki
 115. Prof. Xhihad bin Abdul Vehab Hiti (Siri)
 116. Shejh Abdu Rrahman Kuki (Siri)
 117. Dr. Muhamed Ferid Hasen Ahmed (Sudan)
 118. Dr. Umer bin Salih Benuamar (Tunizi)
 119. Shejh Nasir Rrizk Abdul Fetah (Egjipt)
 120. Shejh Husam bin Jusuf Xhezar (Palestinë)
 121. Shejh Halid Fethi Halid Aga
 122. Shejh Abdullah bin Fajsal El Ehdel (Jemen)
 123. Shejh Ashri Imran Hashim (Egjipt)
 124. Muhamed Abdul Mumin Abdul Muati Bedui Haxh Ali (Kanada)
 125. Shejh Abdul Kadir Haxhi
 126. Dr. Ali Ebu Kasim BuSejfi (Libi)
 127. Dr. Ibrahim Muhamed Emin Keli (Mauritani)
 128. Shejh Ahmed Sejid Haxh (Mauritani)
 129. Shejh Mahmud Zelavi (Egjipt)
 130. Shejh Ali Gafari (Gaza)
 131. Shejh Mubarek Hamed Merri (Kuvajt)
 132. Shejh Id Hajs Samadi (Kuvajt)
 133. Shejh Dr. Usame Muhamed Hashim Nuri (Egjipt)
 134. Shejh Mustafa Muhamed Mustafa Houli (Egjipt)
 135. Ebu Bekr Husein Ankari (Çad)
 136. Shejh Abdul Kudus Maruf (Britani)
 137. Shejh Muhamed Abdul Kerim
 138. Shejh dr. Muhamed Abdullah Shuaf (Mauritani)
 139. Shejh Hasen Selman (Eritrea)
 140. Dr. Ala Shear (Malajzi)
 141. Muhamed Muhtar Muhamed Almami (Mauritani)
 142. Shejh Mahfudh Ibrahim (Mauritani)
 143. Shejh Muhamed Talha bin Ihsan (Bangladesh)
 144. Shejh Samih Kandil (Katar)
 145. Prof. Fahd Nuar Utejbi (Kuvajt)
 146. Shejh Turki bin Ubejd Al Mehran Merri (Katar)
 147. Shejh Adil Ahmed Hamid
 148. Prof. Dr. Atije Abdul Meuxhud Ibrahim (Egjipti)
 149. Shejh Ahmed Muhamed Abdul Xhevad Muhamed
 150. Shejh Muhamed Aman Resuli (Afganistan)
 151. Dr. Yasir Gauthani (Siri)
 152. Dr. Xhasir Ude (Kanada)
 153. Shejh Muhamed Mustafa Muhamed
 154. Shejh Abdul Munaim Muhamed
 155. Shejh Muhamed Muhibu Rrahman Measum (Bangladesh)
 156. Shejh Abdul Mutalib bin Abdul Mutalib bin Muhamed Batsh (Egjipt)
 157. Shejh Xhaferr Talhavi
 158. Dr. Ahmed Vahid Ahmed Kasim
 159. Dr. Abdu Rrezak Mukri (Algjeri)
 160. Shejh Jahja bin Ahmed Rashidi (Jemen)
 161. Shejh Ahmed Busak Medeni (Algjeri)
 162. Prof. Dr. Nuredin Umeri (Algjeri)
 163. Shejh Xhan Murad Soner (Turqi)
 164. Shejh Abdullah Celik (Turqi)
 165. Prof. Dr. Jusuf Abdu Laui (Algjeri)
 166. Shejh Ahmed bin Ibrahim Ebu Ajnejn
 167. Dr. Velid Sejid Imam Ismail (Egjipt)
 168. Dr. Hamid Abdullah Ali
 169. Prof. Dr. Tarik Tauari (Kuvajt)
 170. Dr. Xheman Harbesh
 171. Dr. Selim Shemri
 172. Dr. Xherah Naif Fadli (Kuvajt)
 173. Prof. Dr. Ali Dherjan Xhaferi Anzi (Kuvajt)
 174. Dr. Husein Xhaliab Saidi (Kuvajt)
 175. Dr. Velid Ibrahim Anxheri (Kuvajt)
 176. Prof. Dr. Halid Ebu Safi Matiri (Kuvajt)
 177. Dr. Saud Abdul Aziz Duseri (Kuvajt)
 178. Dr. Said Saud Numis (Kuvajt)
 179. Prof. Muhamed Ismail Rrashid (Kuvajt)
 180. Shejh Abdul Vahid Dehuari (Iran)
 181. Shejh Muhamed Alim Hakimi (Iran)
 182. Shejh Isa Ensari
 183. Dr. Shejh Halid Medhkur (Kuvajt)

Perktheu: Eduart Thartori

[1] – Sure Bekare: 159.

[2] – Sure Maide: 51.

[3] – Sure Enfal: 16.

[4] – Buhariu dhe Muslimi.

[5] – Sure Shuarah: 227.

[6] – Sure Muxhadele:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Mos humbisni asnjë lajm të rëndësishëm. Regjistrohu në buletinin tonë.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *